İhracat

Profesyonel bankacılık anlayışımız ve ihracatçıya destek kur politikamız ile her türlü ihracat işleminize aracılık ediyoruz.

a. Vesaik Mukabili İhracat

Vesaik mukabili ödeme şeklinde, ihracatçı malları yükledikten sonra, ülkesindeki bir banka veya ithalatçının ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla, sevk belgelerini ithalatçının ülkesindeki bankaya tahsil talimatı ekinde gönderir ve karşılığının ödenmesinden sonra ithalatçıya teslim edilmesini ister. Tahsil, ihracatçının sattığı malların bedelini ithalatçıdan alabilmek için bir bankanın hizmetlerinden yararlanması demektir. İthalatçının bankası, ithalatçı ödemeyi yapmadan, malı gümrükten çekebilmesi için gerekli olan belgeleri (sevk belgesi, fatura vb) teslim etmez.

Tahsil işleminde bankalar ihracatçıya karşı herhangi bir ödeme taahhüdü altına girmezler.

Tahsil işlemleri Milletlerarası Ticaret Odası'nın 522 sayılı "Tahsiller için Yeknesak Kurallar" isimli broşürüne tabidir.

Mal veya hizmetinin karşılığını tahsil işlemi bazında tahsil etmeye karar veren bir ihracatçı, mal mukabili olmasa da bir riske giriyor demektir. Çünkü malının sevkini veya hizmetin yapılmasını, parasının ödeneceğini güvence altına almadan önce gerçekleştirmektedir. Bu nedenle tahsil işleminde ihracatçının;

  • ithalatçıya karşı güveninin tam olması,
  • ithalatçının ödeme gücü hakkında kuşkusunun bulunmaması,
  • malın ithal edildiği ülkedeki siyasi, ekonomik ve hukuki şartların dengesinden emin olması gerekmektedir.

Bank Asya, yaygın muhabir ağı aracılığı ile ihracat vesaikinizi süratli bir şekilde tahsile gönderir, ihracat bedellerinize en iyi kurlardan alış yaparak Döviz Alım Belgenizi (DAB) düzenler.

Vesaik mukabili ihracat işleminde, vesaikin bedeli Bankamıza geldikten sonra ihracat ile ilgili alış yapılmak isteniyor (DAB düzenletmek) ise gelen bedel, alış işlemi yapılmadan önce kesinlikle kullanılmamalıdır.

Gelen bedelin alışının yapılması için şubelerimize dövizin alışı ile ilgili talimat verilmelidir. Talimatınızda hangi hesaptan, ne kadar, hangi gümrük beyannamesine alış yaptırmak istediğinizi açık bir şekilde yazmanız, işleminizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.

b. Mal Mukabili İhracat

Mal mukabili ödeme, ithalatçının satın aldığı malın bedelini, o malın satış sözleşmesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve teslim alınmasından sonra ödemesidir.

Bu ödeme şeklinde, ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. İthalatçı malları gümrükten çektikten sonra mal bedelini öder. Bu ödeme şeklinde, ithalatçı, ödeme yapmadan malları gümrükten çekeceği ve kontrol imkanı bulacağı için avantajlıdır. İhracatçı ise, ithalatçının mal bedelini ödememesi riski ile karşı karşıyadır. Mal bedelinin ödenmesinin güvence altına alınması, ihracatçının ithalatçı üzerine çekeceği poliçenin ithalatçı tarafından kabul edilmesini takiben bankanın aval vermesi ile sağlanabilir.

Yurt dışına gönderdiğiniz mallarla ilgili fatura ve gümrük beyanname fotokopisini talimatınıza ekleyerek şubelerimize başvurmak suretiyle Bank Asya'da Döviz Alım Belgesi düzenletebilirsiniz.

Mal mukabili ihracat işleminde, malın bedeli Bankamıza geldikten sonra ihracat ile ilgili alış yapılmak isteniyor (DAB düzenletmek) ise gelen bedel, alış işlemi yapılmadan önce kesinlikle kullanılmamalıdır.

Gelen bedelin alışının yapılması için şubelerimize dövizin alışı ile ilgili talimat verilmelidir. Talimatınızda hangi hesaptan, ne kadar, hangi gümrük beyannamesine alış yaptırmak istediğinizi açık bir şekilde yazmanız, işleminizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.

c. İhracat Akreditifi

Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür. Akreditif şartlı bir banka garantisidir.

Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu ise alıcı açısında bir güven unsurudur. Açıklanan bu nedenlerle akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.

Akreditifli işlemler Milletlerarası Ticaret Odası'nın 600 sayılı "Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar" isimli broşürüne tabidir. Söz konusu broşür, akreditifte aksi belirtilmemiş ise, tüm taraflar için bağlayıcıdır.

Akreditifte bankalarca mallar değil, belgeler göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

Akreditifler, vesaik (belgeler) ibrazında ödeme, vadeli (ertelenmiş) ödeme veya iştira yollarından biri ile kullanılacak (ödenecek) şekilde açılabilir.

Akreditifin açılması satış sözleşmesi ile kararlaştırılır. Bu satış sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek üzere ithalatçı, kendi bankasına (amir banka) akreditif açma teklifinde bulunur. İthalatçı akreditifin açılacağı banka konusunda bankası ile anlaşır. Akreditif bu banka tarafından açılarak ihracatçının ülkesindeki belirlenen bankaya gönderilir. İhracatçının bankası akreditifin açıldığını ihracatçıya ihbar eder. Bunun üzerine ihracatçı malı yükler ve akreditif uyarınca ibraz etmesi gereken belgeleri de (vesaik) akreditife aracılık eden bankası aracığıyla, ithalatçının bankasına gönderir. İbraz ettiği belgelerin akreditif şartlarına uygun olması durumunda ihracatçıya ödeme amir bankaca yapılır. İthalatçının bankası mal bedelini ithalatçıdan tahsil ederek, malları gümrükten çekmesi için belgeleri teslim eder.

Akreditifin ihracatçı açısından sağladığı fayda; Ödemenin güvence altına alınmasıdır.

  • Akreditif, akreditifi açan banka ile ihracatçı arasında yapılan bir sözleşmedir.
  • İhracatçı ödeme için ithalatçıya bağlı değildir.
  • Ödeme, ithalatçıdan değil bankadan sağlanacaktır.

Akreditifin İthalatçı açısından sağladığı fayda; Yüklemenin yapıldığını gösteren uygun belgelerin ibrazıdır.

  • Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.
  • Akreditifi açan banka ödemeyi, ihracatçının yüklemeyi zamanında ve akreditif koşullarına uygun şekilde yaptığını kanıtlayan belgelerin ibrazı halinde yapar.

Lehinize ihracat akreditifi açan yurtdışı müşterilerinizi de Bank Asya'ya yönlendirebilirsiniz. Bank Asya'nın konusunda uzman dış işlemler kadrosu ve güçlü muhabir ağı size akreditifin bildirilmesinden, vesaikin incelenip tahsile gönderilmesine ve mal bedelinin getirilip Döviz Alım Belgesi düzenlenmesine kadar tüm aşamalarda hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Akreditifli ihracat işleminde, malın bedeli Bankamıza geldikten sonra ihracat ile ilgili alış yapılmak isteniyor (DAB düzenletmek) ise gelen bedel, alış işlemi yapılmadan önce kesinlikle kullanılmamalıdır.

Gelen bedelin alışının yapılması için şubelerimize dövizin alışı ile ilgili talimat ve gümrük beyannamesi fotokopisi verilmelidir. Talimatınızda hangi hesaptan, ne kadar, hangi gümrük beyannamesine alış yaptırmak istediğinizi açık bir şekilde yazmanız, işleminizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.

d. Peşin İhracat

Peşin ödeme, ithalatçının mal bedelini kendi bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesi, ihracatçının da bedelini tahsil ettiği malı sonradan ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir. Burada ithalatçının ihracatçıya tanıdığı bir kredi söz konusudur.

Bu ödeme şeklinde, malın ihracatçısı tamamen güvende olduğu halde ithalatçı riskle karşı karşıyadır. İhracatçı malları göndermez veya gönderdiği mallar siparişe uygun bulunmazsa ithalatçı güç durumda kalıp, zarara uğrayabilir. Bu nedenle alıcının satıcıya güven duyması şarttır.

Peşin gelen ihracat bedellerinize Bank Asya'da en iyi kurlardan alış yaptırabilir ve Döviz Alım Belgesi düzenletebilirsiniz.

Peşin ihracat işleminde, peşin bedel Bankamıza geldikten sonra peşin ihracat ile ilgili alış yapılmak isteniyor (DAB düzenletmek) ise gelen bedel, alış işlemi yapılmadan önce kesinlikle kullanılmamalıdır.

Gelen bedelin alışının yapılması için şubelerimize peşin dövizin alışı ile ilgili talimat verilmelidir. Talimatınızda hangi hesaptan, ne kadar alış yaptırmak istediğinizi ve peşin bedelin süresini açık bir şekilde yazmanız, işleminizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.

Peşin bedel ile ilgili alış yaptırdıktan sonra, belirttiğiniz peşin bedelin süresi içinde, işlem ile ilgili gümrük beyanname aslının ve gümrükçe onaylı DAB'ın şubelerimize ibrazı yapılmalıdır.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar