İthalat

Dış ticaret işlemlerinizde hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile hareket eden uzman kadromuz, geniş muhabir banka ağımız ve kambiyo işlemlerine yetkili şubelerimizle her türlü ithalat işleminize aracılık ediyoruz.

İthalat işlemlerinizi Bank Asya güvencesiyle gerçekleştirebilmeniz için size en yakın Bank Asya şubesine vereceğiniz bir talimatınız yeterli.

a. Peşin Ödemeli İthalat

Peşin ödeme, ithalatçının mal bedelini kendi bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesi, ihracatçının da bedelini tahsil ettiği malı sonradan ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir. Burada ithalatçının ihracatçıya tanıdığı bir kredi söz konusudur.

Bu ödeme şeklinde, malın ihracatçısı tamamen güvende olduğu halde ithalatçı riskle karşı karşıyadır. İhracatçı malları göndermez veya gönderdiği mallar siparişe uygun bulunmazsa ithalatçı güç durumda kalıp, zarara uğrayabilir. Bu nedenle alıcının satıcıya güven duyması şarttır. Şubelerimize göndereceğiniz transfer talimatınızla ithalat gerçekleşmeden önce malın bedelini ihracatçıya gönderebilirsiniz.

Şubelerimize, yurt dışına göndereceğiniz peşin ödeme ile ilgili vereceğiniz talimatta aşağıdaki bilgilerin yer alması, peşin ödeme işleminizin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

 • Talimatınızda, işlemin peşin ödeme ithalatı ile ilgili olduğunun belirtilmesi
 • Havalenin gönderileceği bankanın swift kodu veya bankanın ad-adresi ve şubesi
 • Alıcının adı, soyadı ve adresinin eksiksiz olarak yazılması
 • Alıcının hesap numarası ve hesabının olduğu şube adının açıkça yazılması (Avrupa ülkelerine gönderilecek bedeller için IBAN No verilmesi yeterli olacaktır.)
 • Döviz cinsine göre havalenin gönderileceği bankanın hesap muhabiri

b. Mal Mukabili İthalat

Mal mukabili ödeme, ithalatçının satın aldığı malın bedelini, o malın satış sözleşmesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve teslim alınmasından sonra ödemesidir.

Bu ödeme şeklinde, ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. İthalatçı malları gümrükten çektikten sonra mal bedelini öder. Bu ödeme şeklinde, ithalatçı, ödeme yapmadan malları gümrükten çekeceği ve kontrol imkanı bulacağı için avantajlıdır. İhracatçı ise, ithalatçının mal bedelini ödememesi riski ile karşı karşıyadır. Mal bedelinin ödenmesinin güvence altına alınması, ihracatçının ithalatçı üzerine çekeceği poliçenin ithalatçı tarafından kabul edilmesini takiben bankanın aval vermesi ile sağlanabilir.

Bedelini sonradan ödemek istediğiniz bu ithalat işleminde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nu (KKDF) şubelerimizden ödeyebilir, mal bedellerini süratli bir şekilde transfer edebilirsiniz.

Yurtdışına göndereceğiniz mal mukabili ödeme ile ilgili şubelerimize vereceğiniz talimatta aşağıdaki bilgilerin ve belgelerin yer alması, mal mukabili ödeme işleminizin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

 • Mal mukabili ödeme talimatınızda, işlemin mal mukabili ödeme olduğunun belirtilmesi ve talimatın ekinde gümrük beyanname fotokopisinin olması (En azından gümrük beyanname tarih/no /tutar/gümrük kapısı /döviz cinsi ve tutarı bilgilerinin verilmesi) gerekmektedir.
 • Havalenin gönderileceği bankanın swift kodu veya bankanın ad-adresi ve şubesi
 • Alıcının adı, soyadı ve adresinin eksiksiz olarak yazılması
 • Alıcının hesap numarası ve hesabının olduğu şube adının açıkça yazılması (Avrupa ülkelerine gönderilecek bedeller için IBAN No verilmesi yeterli olacaktır.)
 • Döviz cinsine göre havalenin gönderileceği bankanın hesap muhabiri

c. Vesaik Mukabili İthalat

Vesaik mukabili ödeme şeklinde, ihracatçı malları yükledikten sonra, ülkesindeki bir banka veya ithalatçının ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla, sevk belgelerini ithalatçının ülkesindeki bankaya tahsil talimatı ekinde gönderir ve karşılığının ödenmesinden sonra ithalatçıya teslim edilmesini ister. Tahsil, ihracatçının sattığı malların bedelini ithalatçıdan alabilmek için bir bankanın hizmetlerinden yararlanması demektir. İthalatçının bankası, ithalatçı ödemeyi yapmadan, malı gümrükten çekebilmesi için gerekli olan belgeleri (sevk belgesi, fatura vb) teslim etmez.

Tahsil işleminde bankalar ihracatçıya karşı herhangi bir ödeme taahhüdü altına girmezler.

Tahsil işlemleri Milletlerarası Ticaret Odası'nın 522 sayılı "Tahsiller için Yeknesak Kurallar" isimli broşürüne tabidir.

Mal veya hizmetinin karşılığını tahsil işlemi bazında tahsil etmeye karar veren bir ihracatçı, mal mukabili işlem kadar olmasa da bir riske giriyor demektir. Çünkü malının sevkini veya hizmetin yapılmasını, parasının ödeneceğini güvence altına almadan önce gerçekleştirmektedir. Bu nedenle tahsil işleminde ihracatçının;

 • ithalatçıya karşı güveninin tam olması,
 • ithalatçının ödeme gücü hakkında kuşkusunun bulunmaması,
 • malın ithal edildiği ülkedeki siyasi, ekonomik ve hukuki şartların dengesinden emin olması gerekmektedir.

İthal ettiğiniz malın bedelini vesaik mukabili ödemek istediğinizde ihracatçınıza, vesaikini Bank Asya şubelerine güvenle gönderebileceğini söyleyebilirsiniz. Bundan sonrası Bank Asya'nın işi.

d. Akreditifli İthalat

Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür. Akreditif, şartlı bir banka garantisidir. Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiçbir şekilde ödeme yapmaz. Bu ise alıcı açısında bir güven unsurudur. Açıklanan bu nedenlerle akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.

Akreditifli işlemler Milletlerarası Ticaret Odası'nın 600 sayılı "Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar" isimli broşürüne tabidir. Söz konusu broşür, akreditifte aksi belirtilmemiş ise, tüm taraflar için bağlayıcıdır. Akreditifte bankalarca mallar değil, belgeler göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

Akreditifler, vesaik (belgeler) ibrazında ödeme, vadeli (ertelenmiş) ödeme veya iştira yollarından biri ile kullanılacak (ödenecek) şekilde açılabilir.

Akreditifin açılması satış sözleşmesi ile kararlaştırılır. Bu satış sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek üzere ithalatçı, kendi bankasına (amir banka) akreditif açma teklifinde bulunur. İthalatçı akreditifin açılacağı banka konusunda bankası ile anlaşır. Akreditif bu banka tarafından açılarak ihracatçının ülkesindeki belirlenen bankaya gönderilir. İhracatçının bankası akreditifin açıldığını ihracatçıya ihbar eder. Bunun üzerine ihracatçı malı yükler ve akreditif uyarınca ibraz etmesi gereken belgeleri de (vesaik) akreditife aracılık eden bankası aracığıyla, ithalatçının bankasına gönderir. İbraz ettiği belgelerin akreditif şartlarına uygun olması durumunda ihracatçıya ödeme amir banka tarafından yapılır. İthalatçının bankası mal bedelini ithalatçıdan tahsil ederek, malları gümrükten çekmesi için belgeleri teslim eder.

Akreditifin ihracatçı açısından sağladığı fayda; Ödemenin güvence altına alınmasıdır.

 • Akreditif, akreditifi açan banka ile ihracatçı arasında yapılan bir sözleşmedir.
 • İhracatçı ödeme için ithalatçıya bağlı değildir.
 • Ödeme, ithalatçıdan değil bankadan sağlanacaktır.

Akreditifin İthalatçı açısından sağladığı fayda; Yüklemenin yapıldığını gösteren uygun belgelerin ibrazıdır.

 • Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.
 • Akreditifi açan banka ödemeyi, ihracatçının yüklemeyi zamanında ve akreditif koşullarına uygun şekilde yaptığını kanıtlayan belgelerin ibrazı halinde yapar.

Bank Asya, geniş muhabir banka ağı vasıtasıyla dünyanın birçok ülkesine akreditif açabilmektedir. Bunun için, proforma fatura ile kredi limitinizin bulunduğu şubemize başvurarak akreditifin açılacağı bankanın şubemiz aracılığı ile belirlenmesini sağlamanız ve akreditif açma teklif mektubu formunu doldurmanız yeterlidir.

e. Kabul/Aval Kredili İthalat

İthalatçı firmaların, ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek mallara ödeme yapmadan sahip olmasına olanak veren bir kredi türüdür. Ödeme poliçe vadesinde gerçekleştirilir.

İhracatçı firmalar, söz konusu poliçelere ithalatçının bankası tarafından aval verilmesi durumunda, poliçeleri herhangi bir bankada iskonto ettirerek erken tahsil yoluna gidebilir. Kabul edilmiş ve Bank Asya aracılığı ile aval verilmiş poliçelerin ihracatçıya geri gönderilmesi durumunda, ödeme vadesinde poliçe aslının ibrazı şarttır.

Ödemelerin banka garantisi altına alınmış olması firmanıza dış ticaret işlemlerinde esneklik ve güven sağlayacaktır.

Kabul kredili poliçeli ithalat işlemlerinizde, sadece sizin poliçeyi kabulünüz veya sizin kabulünüz ile birlikte Bank Asya'nın garanti (aval) vermesiyle, mallarınızı herhangi bir ödeme yapmadan teslim alabilir, KKDF yatırabilir ve vadesinde ödeme yapabilirsiniz.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar