Leasing Başvuru Süreci

Teklif

Bank Asya Şubeleri tarafından, talebiniz üzerine yazılı veya sözlü teklif verilir. Bu teklifte belirtilen vade ve kiralar karşılıklı kabul edilir.

Teklifin kabul edilmesinin ardından ekte yeralan evraklar talep edilir.

Başvuru sırasında istenen evraklar;

Proforma faturada bulunması gerekenler;

 • Asya Katılım Bankası A.Ş. adına düzenlenmiş olmalıdır
 • Satıcı firmanın kaşe ve imzası,
 • Proforma fatura tarih/numarası, (Mümkünse geçerlilik tarihi)
 • Malın açık tanımı, döviz cinsi ve tutarı,
 • KDV dahil olup olmadığı bilgisi / Dahil ise KDV oranı
 • Model yılı ve kullanılmamış olup olmadığı bilgisi,
 • Proforma konusu mal kullanılmış ise seri numarası,
 • İthalat ise; teslim ve ödeme şekli, menşei de mutlaka yer almalı
 • Kiracının ve varsa kefil firmanın son üç yıla ait vergi dairesinden onaylı bilanço ve gelir tablosu ile cari yıla ait son tarih itibariyle mizan veya bu mizana ait bilanço/gelir tablosu.
 • Kuruluş, unvan ve statü değişiklikleri ile son sermaye artışına ilişkin ticaret sicil gazeteleri.
 • Kapasite raporu (Üretici firmalar ile ilgili)
 • Hazirun cetveli (A.Ş. için)
 • İmza sirküleri aslı (Dayanak veya müstenit kısmı ile beraber )
 • İmzaya yetkili kişilerin kimlik veya ehliyet önlü arkalı fotokopileri
 • Yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımlarda teşvik belgesi ve global liste fotokopisi
 • Şahsi gayrimenkullerine ait tapu fotokopileri
 • Kefil olacak kişilerin kimlik fotokopisi, son altı ay içerisinde alınmış ikametgah senedi, imza beyannamesi

Alınacak proforma faturada; leasing yolu ile kiralanmak istenen malın özellik (markası, tipi, model yılı vs) ve bedelinin yer aldığı proforma fatura ile çalıştığınız/çalışacağınız şubemize müracaat etmeniz gerekmektedir.

Dilerseniz, Genel Müdürlük Leasing birimini arayarak, şubeye yönlendirilmenizi isteyebilirsiniz. Ayrıca ekte yer alan müracaat formunda (talebin türüne göre y.içi/y.dışı) eksiksiz doldurularak, imzalanması gerekmektedir. (Bu konuda şube personelimiz yardımcı olacaktır.)

Mali Analiz

Firmanızın mali verileri ve alınan bilgiler doğrultusunda istihbarat ve mali analiz çalışması yapılır ve ön rapor hazırlanır.

Kredi Kararı

Ön rapor kredi komitesinde karara bağlanır.

Tebliğ

Firmanıza yatırımın hangi teminatla kredilendirileceği bildirilir. Bu teminat çok geniş bir yelpazede, kefalet ipotek, vb şeklinde kararlaştırılabilir.

Sözleşme

Firmanız ile aramızda imzalanacak finansal kiralama sözleşmesi hazırlanır, karşılıklı imzalar tamamlandıktan sonra noterce tasdik olunur.

Mal Bedeli Ödenmesi

Sözleşmenin noterce onaylanmasının ardından; satıcı yurt içinde ise fatura karşılığı mal bedeli ödenir, yurt dışında ise anlaşılan şekilde (akreditif,vesaik mukabili v.s.) mal bedeli transferi banka yoluyla yapılır.

Ödeme Planı
 • Yurtiçi işlemlerde; satıcı ödemeleri yapılıp, faturaların temin edilmesinin ardından kesinleşen ödeme planı hazırlanarak, noter kanalı ile tarafınıza tebliğ edilir.
 • Yurt dışından ithal edilen mallarda ise; fiili ithalatın tamamlanmasının ardından kesinleşen ödeme planı noter yoluyla tarafınıza tebliğ edilir.
Dekont

Kira ödeme planına uygun olarak dekontlarınız her ay tarafınıza ulaştırılır. Ödeme planında belirtilen Anapara+Kar toplamına cari oranda KDV ilave edilerek düzenlenir. 

Neden fatura yerine dekont veriyoruz; 

Vergi Usul Kanunu 243 ve 246 nolu Genel Tebliğleri gereğince: “ Banka olarak addolunan katılım bankalarının, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yaptıkları işlemler dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları, ilgili şartlara uygun olarak düzenleyecekleri DEKONT' larla belgelemeleri mümkün olmaktadır.” Vereceğimiz dekontlar, fatura olarak kullanılmaktadır. Vergi dairesinin görüşü ektedir.

Vergi Dairesi Görüşü'nü bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar