Akreditif

Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür.

Akreditif, şartlı bir banka garantisidir. Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiçbir şekilde ödeme yapmaz. Bu ise alıcı açısında bir güven unsurudur. Bu nedenle akreditif, her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır

Akreditifli işlemler Milletlerarası Ticaret Odası'nın 500 sayılı "Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar" isimli broşürüne tabidir. Söz konusu broşür, akreditifte aksi belirtilmemiş ise, tüm taraflar için bağlayıcıdır. Akreditifte bankalarca mallar değil, belgeler göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

Akreditifler, vesaik (belgeler) ibrazında ödeme, vadeli (ertelenmiş) ödeme, kabul yollarından biri ile kullanılacak (ödenecek) şekilde açılabilir.

Akreditifin açılması satış sözleşmesi ile kararlaştırılır. Bu satış sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek üzere ithalatçı, kendi bankasına (amir banka) akreditif açma teklifinde bulunur. İthalatçı akreditifin açılacağı banka konusunda bankası ile anlaşır. Akreditif bu banka tarafından açılarak ihracatçının ülkesindeki belirlenen bankaya gönderilir. İhracatçının bankası akreditifin açıldığını ihracatçıya ihbar eder. Bunun üzerine ihracatçı malı yükler ve akreditif uyarınca ibraz etmesi gereken belgeleri de (vesaik) akreditife aracılık eden bankası aracığıyla, ithalatçının bankasına gönderir. İbraz ettiği belgelerin akreditif şartlarına uygun olması durumunda ihracatçıya ödeme bankaca yapılır. İthalatçının bankası mal bedelini ithalatçıdan tahsil ederek, malları gümrükten çekmesi için belgeleri teslim eder.

İthalat işlemlerinde kapama evrakının (gümrük beyanname aslı) Bankamıza verilme süresi, transfer tarihinden itibaren 180 gündür. Malınızı çektikten sonra 180 günü beklemeden gümrük beyanname (GB) aslının şubelerimize teslim edilmesi gerekmektedir. Transfer ile ilgi düşüm yapıldıktan sonra GB aslı müşteriye iade edilecektir.

Akreditifin ithalatçı açısından sağladığı fayda, ödemenin güvence altına alınmasıdır.

  • Akreditif, akreditifi açan banka ile ihracatçı arasında yapılan bir sözleşmedir.
  • İhracatçı ödeme için ithalatçıya bağlı değildir.
  • Ödeme, ithalatçıdan değil bankadan sağlanacaktır.

Akreditifin İthalatçı açısından sağladığı fayda; yüklemenin yapıldığını gösteren uygun belgelerin ibrazıdır.

  • Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.
  • Akreditifi açan banka ödemeyi, ihracatçının yüklemeyi zamanında ve akreditif koşullarına uygun şekilde yaptığını kanıtlayan belgelerin ibrazı halinde yapar.

Bank Asya, geniş muhabir banka ağı vasıtasıyla dünyanın birçok ülkesine akreditif açabilmektedir. Bunun için, proforma fatura ile kredi limitinizin bulunduğu şubemize başvurarak akreditifin açılacağı bankanın şubemiz aracılığı ile belirlenmesini sağlamanız ve akreditif açma teklif mektubu formunu doldurmanız yeterlidir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar