Komiteler ve Çalışma Esasları

BANKAMIZ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOMİTELER

DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi, Banka genelinde etkin bir iç denetim ortamı ve risk yönetim sisteminin yerleşmesi için elde edilen denetim ve risk yönetim sonuçlarını dönemsel olarak hazırladığı "Denetim Komitesi Faaliyet Raporu" ile Yönetim Kurulu'na sunar. Denetim Komitesi, 2012 yılı içinde 37 defa toplanmıştır. Komite, bağımsız denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla bağımsız denetim kuruluşu yetkilileri ile 4 defa toplanmıştır.

KREDİ KOMİTESİ

Banka Bünyesinde bireysel, ticari ve kurumsal Kredilere ilişkin tekliflerin değerlendirildiği Kredi Komitesi, düzenli olarak her hafta toplanmaktadır. Gerektiği durumlarda Başkanın daveti ile de toplanabilir. Kredi Komitesi, Bankalar Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, yetki sınırları içerisindeki kredileri vermeye veya reddetmeye yetkilidir. Yetki sınırını aşan teklifleri ise Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

AKTİF PASİF YÖNETİMİ KOMİTESİ

Aktif Pasif Komitesi, her hafta Genel Müdür' ün başkanlığında Genel Müdür Yardımcıları ve bilançoya etki edebilecek faaliyetlerde bulunan Birim Müdürlerinin katılımıyla toplanır. Toplantının gündemini Banka' nın bilançosu, iş kolları faaliyetleri, genel ekonomik veriler ve mevcut siyasi ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi ile haftalık stratejinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak amacıyla yılda üç kez toplanır.

DİSİPLİN KOMİTESİ

Banka içi mevzuatın ve disiplin yönetmeliğinin disiplin cezası gerektirdiği işlem ve hareketlerin mevcudiyetini, faillerini, kusur derecelerini ve muhtemel zararları saptamak amacıyla görev yapar. Disiplin Komitesi, Genel Müdür'ün başkanlığında ilgili yöneticilerin katılımıyla gerektikçe toplanır ve gündemindeki konuları karara bağlar.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ STRATEJİ VE YÖNLENDİRME KOMİTESİ

Bankanın bilgi teknolojileri (BT) faaliyetlerinin belli bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak üzere; bilgi teknolojileri stratejilerini geliştirir, BT yatırım ve faaliyeti gerektiren BT taktik planlarını geliştirme, projelendirme, izleme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunur. BT birim hedefleri ve yıllık faaliyet planlarını denetler. BT fonksiyonları, süreçleri, sistemleri, uygulama ve sistem geliştirme faaliyetleri, riskler, kaynak kullanımı, organizasyonu, iş birimleri ile ilişkiler ve iş birimleri hedef ve ihtiyaçlarının karşılanması türü konularda BT birimlerine tavsiyelerde bulunur.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

Banka operasyonel riskin parçası olarak değerlendirilen Bilgi Teknolojileri (BT)’ne ait risklerin düzenli aralıklarla bir araya gelerek gözden geçirilmesi, değerlendirmesi ve yönetim onayı-görüşü gerektiren risklere ilişkin yönetim kararını verir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ

Banka bilgi güvenliğine ilişkin politika, yöntem, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, düzenli aralıklarla bir araya gelerek gözden geçirilmesi, bunları sağlamaya dönük eğitim, çalışma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir, bilgi güvenliğinin sağlanmasında iş ve yönetim desteğini sağlar. Bilgi güvenliğinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli olan her türlü kararı Banka adına verme yetkisine sahiptir.

PROJE FİNANSMAN KREDİ KOMİTESİ

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Proje Finansman Kredi Komitesi, proje kredilerini değerlendirir, kredi tahsis sürecinde Genel Müdürlük Kredi Komitesi (GMKK) işlevine ve yetkilerine sahip olarak projelerle ilgili GMKK yerine faaliyet göstermek üzere düzenli olarak her hafta toplanılır.

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Ücretlendirme Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin Yönetmelik" gereği kurulmuş olup, Banka'nın ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi görevlerini yerine getirir.

GİDER YÖNETİMİ KOMİTESİ

Bankadaki harcamaların etkin yönetimi faaliyetlerini koordine eden Gider Yönetimi Komitesi, düzenli olarak her hafta toplanarak faaliyetlere ilişkin kararlar alma, yetki limitleri çerçevesinde mal ve hizmet satın almalarına alım öncesi uygunluk verme, gerektiğinde alım öncesi fayda-maliyet analizi yapmak üzere yöneticileri komiteye davet etme görevlerini yerine getirir.

UYUM KOMİTESİ

Bankada yatırım fonlarının çalışma prensiplerimiz ile uyumu konusunda gerekli mutabakatını sağlamaktır.

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ

İş Sürekliliği Yönlendirme Komitesi yılda bir kez Haziran ayında toplanır. Komite, iş sürekliliği yönetim sistemi kapsamında yürütülen, tatbikat, denetim ve eğitim faaliyetlerinin planlarını ve uygulama sonuçlarını, yatırım gerektiren konuları ve iş sürekliği ile ilgili diğer gelişmeleri değerlendirir, gerekli kararları alır ve gerek görülen alanlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmasını sağlar.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Kurul üyeleri, kendilerine yöneltilen icazet konularını aktif olarak mütalaa ve istişare etmekle sorumlular.

Kurul, Bankanın işlem ve operasyonlarının İslami hüküm ve kaidelere uygun olması için tavsiye ve görüşlerde bulunur ve Banka’nın bütün ürün ve hizmetlerinin bu kaidelere uygun olması için Yüksek Danışma Kurulu’ndan onay alınması gereken durumlarda ilgili belgeleri onaylar.

Banka, Yüksek Danışma Kurulu’nun kararlarını kabul etmek ve kararların uygulanması için gerekli önlem ve tedbirleri almak zorundadır ve sunulan ürünlerin icazet konularında Yüksek Danışma Kurulu tarafından onaylı olmasını sağlamakla yükümlüdür.

GENEL MÜDÜRLÜK FİNANSAL KURUMLAR KREDİ KOMİTESİ

Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Genel Müdürlük Finansal Kurumlar Kredi Komitesi, Banka Bünyesinde Bankalar lehine yapılan tekliflerin değerlendirildiği komite düzenli olarak her hafta toplanmaktadır. Bankalar Kanunu hükümlerine, Bankamız politikasına ve mevzuatlara uygun olarak, yetki sınırları içerisindeki kredileri vermeye veya reddetmeye yetkilidir. Yetki sınırını aşan teklifleri ise Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

ULUSLARARASI PARA HAREKETLERİ KOMİTESİ

Uluslar arası Para Hareketleri Komitesi, hesap muhabirlerimizden gelen sorgulama ve bilgi taleplerinin değerlendirilerek zamanında ve eksiksiz olarak cevap verilmesinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve ilgili birimlere bilgi verilmesi, Bankamızca gerçekleştirilen yurtdışı para transferlerinin uluslararası standartlara uyumu ile ilgili gerekli görülen tedbirlerin alınması ile yetkilidirler. Komite ayda bir defa toplanır.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar