Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Asya Katılım Bankası A.Ş., Kurumsal Yönetime ilişkin yapı, süreç ve ilkeleri; Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğu diğer ilgili mevzuatın gerekleri çerçevesinde yerine getirmekte, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıdığı sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda Banka Yönetim Kurulu, pay sahipleri ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri belirleyen, kural ve uygulamaları kamuya açıklamaktadır.

Asya Katılım Bankası A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemiştir..

Bu hedef çerçevesinde 02.07.2008 tarihinden itibaren İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olan Bankamız, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yürüttüğü derecelendirme çalışmaları neticesinde kurumsal yönetim derecelendirme notunu 26.06.2015 tarihli raporla revize ederek 9,08 (%90,85)'den 8,88 (%88,78)'e gerilemiştir.

2015 yılı derecelendirme süreci sonunda SPK'nın konuya ilişkin Kurul kararı çerçevesinde, dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile 8,88 olarak belirlenen nihai derecelendirme notunun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri 85,42
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 90,59
Menfaat Sahipleri 93,65
Yönetim Kurulu 87,81

Bankamızın, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları www.bankasya.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Başkan - İsmail GÜLER / Yönetim Kurulu Başkanı

Üye - Abdullah GÜZELDÜLGER / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Üye - Murat TANRIVERDİ / Genel Müdür Yardımcısı

Üye - Mehmet Fatih ÖZKAN / Risk Yönetimi Başkanı

Bölüm I: Pay Sahipleri

Pay Sahipleri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi

Bankamız yatırımcı ilişkileri ile ilgili faaliyetlerini Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ile Muhasebe ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi aracılığıyla kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Banka'nın bilgilendirme politikası dahilinde Yönetim Kurulu ile yatırımcılar arasında bir köprü vazifesi oluşturarak yatırımcılardan gelen bilgi taleplerinin karşılanmasına ve bu konudaki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nde görevli personelin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

İrfan YILMAZ
Yatırımcı İlişkileri / Yönetmen
Tel: 0216 633 59 61 E-posta: irfan@bankasya.com.tr

Pay Sahipleri İle İlişkiler Servisi

Bu birimin başlıca görevleri şunlardır;

 • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
 • Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
 • Oylama sonuçlarının kaydını tutmak ve sonuçlarla ilgili raporları pay sahiplerine duyurmak.
 • Mevzuat ve Banka'nın bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
 • Banka'nın ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, faaliyet raporu, sermaye yapısı gibi mali bünyeyi etkileyen önemli gelişmeleri, üç aylık kâr-zarar tabloları, şube ve önemli personel bilgileri ve Genel Kurul kararları gibi pay sahiplerini yakından ilgilendiren konularda pay sahiplerini bilgilendirmek üzere Banka'nın internet sitesinde bir bölüm oluşturmak ve bu bölümde yer alan bilgileri güncel tutmak.

İlgili birimler dönem içerisinde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin raporlamalarını tanımlanan kanallar vasıtasıyla ilgili mercilere yaparlar.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi'nde görevli personelin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Özlem Coşkun
Pay Sahipleri ile İlişkiler / Yönetmen
Tel: 0216 633 54 57 E-posta: ozlem.coskun@bankasya.com.tr

Alpay Güneralp
Pay Sahipleri ile İlişkiler / Uzman
Tel: 0216 633 54 58 E-posta: alpay.guneralp@bankasya.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Banka'nın www.bankasya.com.tr adresindeki sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak Yatırımcı İlişkileri bölümü bulunmakta olup, Banka hakkında pay sahiplerini ve kamuyu aydınlatıcı bilgiler eş zamanlı olarak bu bölümde yayınlanmaktadır. Adı geçen bu sitede Bank Asya'nın hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yayınlanan mali tablo ve faaliyet raporları, sunumlar ve kurumsal yönetim yapısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yasaların öngördüğü bilgiler "özel durum açıklamaları" ile duyurulmaktadır. Pay sahiplerince sorulan ve ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorular eşitlik ilkesi gözetilerek adı geçen birimler tarafından cevaplandırılmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

Bankamız 2015 yılı içerisinde Genel Kurul yapmamıştır.

Oy Hakları ve Azınlık Haklar

Ortaklar, Genel Kurul'da sahip oldukları her 1 TL'lik (bir Türk Lirası) hisse için bir oy kullanırlar. Ortaklar oylarını bizzat veya vekalet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen hisselerin yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir. Bu konu, Banka Ana Sözleşmesi'nin 24. maddesinde yer almaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin kâr dağıtım esaslarına internet sitesinde de bulunan Banka Ana Sözleşmesi'nde ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, kâr dağıtım politikasına ilişkin uygulamalar Ana Sözleşme çerçevesinde yürütülmektedir. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, Genel Kurul'un gündem konuları içinde yer almakta olup, pay sahiplerinin görüşüne sunulmakta ve Genel Kurul tarafından karara bağlanmaktadır. Bu konu, Banka Ana Sözleşmesi'nin 54. maddesinde yer almaktadır.

Payların Devri

Payların devri hususu Banka Ana Sözleşmesi 11. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: Tamamı nama yazılı olan (A) grubu payların devri, Yönetim Kurulu'nun bu devri kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu, tamamen kendi kararına bağlı olarak ve herhangi bir sebep göstermeden pay devirlerini kabul etmeyebileceği gibi, kendi uygun göreceği şekil ve şartlarla bu devirleri kabul ve tasvip edebilir. Pay devri, pay defterine kaydedilmek suretiyle Şirkete karşı hüküm ifade eder. Tamamı nama yazılı (B) grubu paylar Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. Bankacılık Kanunu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin alınmasını zorunlu kıldığı pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez. Adı geçen Kurul'dan izin alınması gerektiği halde, bu izni almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından faydalanamaz.

Bölüm II: Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Şirket Bilgilendirme Politikası

Ortakların ve kamuoyu dahil tüm menfaat sahiplerinin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılır ve eş zamanlı bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından bilgilendirme politikası hazırlanmış ve 31.03.2006 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda onaylanmıştır. Bu doğrultuda doğru ve zamanında bilgi akışını teminen, her çeyrek yıl itibarıyla açıklanan mali tablolara ilişkin bir sunum hazırlanmakta, bu sunum internet sitemizde yatırımcılar ile paylaşılmaktadır. Düzenlenen yatırımcı toplantılarına iştirak edilerek Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü aracılığıyla Bank Asya hakkında bilgilendirme yapılmakta, ayrıca yatırımcı ve ortaklarımızın soruları telefon ve e-posta yolu ile yanıtlanmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Banka 2015 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde toplam otuzdokuz (39) adet özel durum açıklaması yapmıştır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Asya Katılım Bankası A.Ş. internet sitesi; www.bankasya.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Banka'nın internet sitesinde, Banka ve Banka'ca sunulan ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgiler yer almakta olup, İnternet Şubesi'nden bankacılık işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca internet sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümünde; Bankamızın yönetim yapısı, Ana Sözleşme'nin son hali, Genel Kurul davet, gündem ve tutanakları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo, raporlar ve sunumlar ile özel durum açıklamaları yer almaktadır. İnternet sitemizin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Bankamızın çok ortaklı (halka açık kısmı hariç 193 gerçek kişi) bir yapısı vardır (31.12.2015 tarihi itibarıyla). Ortaklarımızın hiçbirinin doğrudan pay oranı %10'u geçmemektedir. Buna ilişkin bilgi internet sitemizde kamuya açıklanmış bulunmaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçsel Bilgilere erişimi olanların listesi 30.04.2009 tarihinden itibaren internet sitemizde yayınlanmaktadır. Bu konumda olabilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler, internet sitesinde yer almaktadır.

Bölüm III: Menfaat Sahipleri

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, gerekli görülen konularda düzenli olarak bilgilendirilmekte olup, pay sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin bilgi taleplerinin karşılanması konusunda gerekli örgütlenmeler yapılmıştır. Bu örgütlenmeler sayesinde pay sahipleri, müşteriler, çalışanlar ve düzenleyici kurumlar etkin bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Banka, çalışanların yönetime katılımını her zaman teşvik etmiştir. Bu çerçevede çalışanlar, oluşturulan Asya Öneri Sistemi (AÖS) üzerinden, Banka faaliyetlerine ilişkin her türlü görüş ve önerilerini herhangi bir onay mekanizmasına gerek kalmadan özgürce dile getirebilmektedir. Bu görüş ve öneriler bu konuda görevlendirilmiş kişiler tarafından değerlendirilerek ilgili yönetim kademelerine iletilmekte ve uygun bulunan öneriler hayata geçirilmektedir. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen bütün öneriler cevaplandırılarak hayata geçirilen önerilerden bir kısmı yapılan değerlendirmeler sonucu yılda bir ödüllendirilmektedir. 2015 yılı içerisinde çalışanlarımızdan toplam 183 öneri gelmiştir.

İnsan Kaynakları Politikası

Banka'nın İnsan Kaynakları politikasının temel esasları şunlardır:

 • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek,
 • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
 • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele mesleki, kişisel ve sosyal gelişim imkanı sağlamak,
 • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak,
 • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
 • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek,
 • Açık ve çift yönlü iletişim ortamı sağlamak,
 • Kariyer planlamasında çalışanların kendilerinin de katılımı ile herkese adil kariyer fırsatları sunmak.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

Banka çalışanları;

 • Müşterilerine sundukları her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yaparlar.
 • Bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler dışında müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve özenle saklamak zorundadırlar.
 • Hizmet kalitesini, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu sayarlar. Bu kavramın iki temel öğesi olan teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağının, hizmet kalitesinde sürekli gelişime uygun kullanımı için özen gösterirler.
 • Müşterilerine hizmet sunarken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmezler.
 • Hedef pazarın belirlenerek, organizasyonel yapının ve ürün yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması ya da ayrı risk grubundaki müşterilere farklı yaklaşımlarda bulunulması, müşteriler arasında ayırım yapıldığı veya müşterilerin kategorize edildiği şeklinde yorumlanamaz.

Banka, oluşturmuş olduğu sistemler (Müşteri Talepleri Web Modülü, Alo Asya Çağrı Merkezi ve Mutlu Müşteri Hattı) üzerinden gelen müşteri şikayetlerinin nedenlerini araştırır. Haklı şikayetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır, yakınmalara neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirir.

Sosyal Sorumluluk

Banka, sosyal sorumluluk yaklaşımı ve tabi olduğu mevzuat gerekleri çerçevesinde kamu yararı güden vakıf ve derneklere bağış ve yardımlar yapar, kültürel yayınları destekler, genel ekonomi ve bankacılıkla ilgili kongre ve konferanslara sponsor olur. Banka, insana, kişi hak ve özgürlüklerine ve çevreye saygılıdır. Bunun gereklerini her iş sürecinde dikkate alır, maddi ve manevi olarak her fırsatta yerine getirmeye gayret eder. Çevreye verilen zararlardan dolayı Banka aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Sosyal Otoriteler Tarafından Verilen Cezalar

Çeşitli kamu otoriteleri tarafından mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile tahakkuk eden ceza tutarları, ilgili kurumlara yasal süresi içerisinde ödenmiştir.

Bölüm IV: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Banka Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşmaktadır. Banka Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi Banka Ana Sözleşmesi'nin 32. Maddesi uyarınca ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Bankaların yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken niteliklere, Bankacılık Kanunu'nda yer verilmiş olup Banka, Yönetim Kurulu Üye seçiminde söz konusu düzenlemelere uymaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporu'nda ve internet sitesinde yer aldığı şekliyle Banka'nın vizyonunu ve misyonunu açık ve anlaşılır bir şekilde oluşturmuştur. Bu kapsamda Banka misyon ve vizyonuna aşağıda yer verilmiştir.

Misyonumuz: Çağdaş bankacılık hizmetlerini faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde geliştirip, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini "farklı beklentilere farklı çözümler" yaklaşımıyla karşılayarak, paydaşlarına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak.

Vizyonumuz: Geliştirdiği ürünlerle dünya standartlarında hizmet veren, saygın, güvenilir ve etkin bir banka olmak. Yönetim Kurulu, Banka'nın stratejik hedeflerine ulaşması konusundaki performansını dönem içerisinde düzenli olarak takip eder ve yönlendirir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Banka, başta Bankacılık Kanunu olmak üzere bağlı olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde etkin bir iç denetim ve risk yönetimi sistemi oluşturmuştur. Bu çerçevede; oluşturulan İç Kontrol Merkezi Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı birimleri Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Banka Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Banka'nın Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri Ana Sözleşme'nin 35. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı gerektirmeyen bütün konularda karar alabilir.

Özellikle;

 • Şirketin iç işlerine taalluk eden ve Genel Müdür'ün yapacağı işlerle Kredi Komitesi veya Yönetim Kurulu kararlarıyla yapılabilecek işleri gösteren iç yönetmelikleri hazırlamak ve tasdik etmek,
 • Gerekli görülen her konuyu kontrol etmek ve günlük idari faaliyetlere devamlı nezaret etmek (Yönetim Kurulu üyeleri yönetim kurulu kararı ile bu hakka sahip olabilirler),
 • Yıllık bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını hazırlamak, Ortaklar Genel Kurulu'na yıllık faaliyetleri aksettiren raporlar ile kâr dağıtımına ilişkin teklifler sunmak, ilgili mevzuatı nazara alarak nakit durumu ve teminatları tespit ve organize etmek, Ortaklar Genel Kurul toplantısından 15 gün evvel denetçi raporlarını tetkike amade kılmak,
 • Şirket kuruluş gayesine ilişkin bilcümle muamelatın şekillerini karara bağlamak,
 • İmza yetkisine haiz kişilerle Genel Müdür ve özellikle Genel Müdür'e doğrudan muhatap kişilerin ve diğer anahtar personelin tayin, terfi, azil, yıllık maaş ve masraflarını tayin, tespit ve karara bağlamak,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde, şube, ofis, irtibat bürosu, bölge yönetim büroları açmaya ve bunlara verilecek yetkiye karar vermek,
 • Şirket namına alınacak ve satılacak gayrimenkul ve iştiraklere ait esasları kararlaştırmak,
 • Türk Ticaret Kanununda ve ilgili sair mevzuatta kayıtlı sair görevlerle mezkur mevzuata ve Ana Sözleşme'de Ortaklar Genel Kurulu ile denetçilere verilen görevler dışında kalan işleri yapmak,

Yönetim Kurulu, temsil ve yönetim yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükmü mucibince lüzum halinde ve uygun göreceği süre, şekil ve şartlarla üyelerden bir veya birkaçına veya müdürler veya bunların teşkil edeceği komitelere devretmeye karar verebilir. Kredi açma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu; kredi açma, onay verme ve diğer idari esaslara ilişkin politikalar oluşturmak, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, kredi açma yetkisini, ilgili mevzuata uygun olarak Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kredi Komitesi'ne veya Genel Müdürlük'e devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, gerektiği zamanlarda ve/veya Başkan'ın daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkan'dan yazı ile isteyebilir. Ana Sözleşme'ye göre; Yönetim Kurulu'nun bir mali yıl içinde en az dört defa toplanması gerekmektedir. Ancak Banka geleneğine göre; Yönetim Kurulu toplantıları (istisnaları olmakla birlikte) haftalık veya iki haftalık periyotlarla düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir ve/veya ülkede Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden dağıtılan gündeme göre yapılır. Üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler. Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir. Bu şekilde toplantı yapılmadan alınan kararlar için ittifak oyu gereklidir. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve azalar toplantıda bulunmayan üyelere vekaleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehte ve aleyhte oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca Şirket'le muamele yapamayacakları gibi rekabet de edemezler. Ancak Ortaklar Genel Kurulu, Şirket'le bu gibi muamelat ve rekabet hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin tamamına veya herhangi birine müsaade verebilir. Bahsi geçen husus Banka Ana Sözleşmesi'nin 42. Maddesinde belirtilmiştir.

Etik Kurallar

Üyesi olduğumuz Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından hazırlanan "Türkiye Katılım Bankaları Birliği Bankacılık Etik İlkelerinin, 31.03.2006 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile Banka faaliyetlerinde de gözetilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Banka, Bankacılık Kanunu'nun denetim komitesi oluşturulmasına ilişkin 24. maddesi ve tabi olduğu diğer mevzuat gereğince Yönetim Kurulu'nun 02.02.2006 tarihli kararı ile "Denetim Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"ni oluşturmuştur. Mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde, oluşturulan komiteler şunlardır:

 • Denetim Komitesi
 • Kredi Komitesi
 • Aktif - Pasif Yönetimi Komitesi
 • Kurumsal Yönetim Komitesi
 • Disiplin Komitesi
 • Bilgi Teknolojileri Strateji ve Yönlendirme Komitesi
 • Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Komitesi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi
 • Proje Finansman Kredi Komitesi
 • Ücretlendirme Komitesi
 • Gider Yönetimi Komitesi
 • Uyum Komitesi
 • İş Sürekliliği Yönlendirme Komitesi

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı ödenir, ödemenin miktar ve şekli Genel Kurul'da belirlenmektedir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar